Nixie Tube Clock

Style > Vintage

  • Nixie Clock 4xin-12 Tubes Blue Metallic Case & Alarm Steampunk Retro Vintage
  • 6xin-12 Nixie Tubes Clock With Black Pearl Case Alarm With Power Adapter Chronix
  • Nixie Clock With 6xin-12 Tubes & Metallic Black Case & Alarm Cold War Era